BNSU-Utku Tavil/Kazehito Seki -Multiversal @ Kopenhagen, Mayhem (2017.01.19)