Sára Stupková & Natália Angletová

Slovakia / Slovakia

Sára Stupková a Natália Angletová
Študentky vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na katedre fotografie a nových médií.
Stupková svoju tvorbu definuje ako snahu o sprítomňovanie transcendentného aspektu života, ktorý sa stáva hybnou silou prírody a stvárňuje charakter svojbytnej existencie v jej priestore. V projektoch dominujú témy predstavujúce istú natúru pohaňajúcu všetko živé, tak ako aj vizualizácia kontrastu viditeľných a neviditeľných prvkov našej existencie - mikrokozmos, ktorý stvárňuje spomínanú hybnú silu prírody. Ide o zobrazenie aspektov, ktoré sa dotýkajú snovosti a jestvovania v dimenzii bez času.

Angletová sa vo svojej doterajšej tvorbe venuje najmä histórii Slovanskej kultúry, vychádza zo spojenia s prírodou a návratu viery v prírodné božstvá.
Tieto témy ju priviedli k skúmaniu rôznych prírodných rituálov či zaklínadiel, s ktorými naši predkovia pracovali. Touto cestou sa snaží ukázať dnešnej generácii ako žili naši predkovia a v čo verili. Zachováva tým obraz aj pre ďalšie, budúce generácie. Venuje sa témam rituálnosti a performatívnosti. Pracuje najmä so starými technikami tvorby obrazu, ako sú kyanotypia či fotoemulzia. Ich spoločné projekty ako tvorivej dvojice sa tematicky zameriavanjú na zobrazenie prírodných duchovných praktík, ktoré obsahujú prvky okultizmu.
Využívajú multimediálne presahy s cieľom preskúmať hranice materiálnej a metafyzickej sféry, pôsobiť na vnímanie diváka a vyvolať pocity univerzálnej prepojenosti.
Pojem transmutácie, ktorý je úzko spätý so symbolikou čísla 13, naznačuje hlbokú duchovnú metamorfózu alebo vnútornú alchýmiu. Predstavuje očistu a transformáciu bytosti, ktoré vediú k energetickej premene a vyšším stavom vedomia.

Hydromancy (2023)

THE BODY OF WATER – HYDROMANCY – FREQUENCY – ENTITY – VORTEX
Projekt sa zaoberá hlbokou podstatou vody a zobrazuje ju nielen ako inertný prvok, ale ako životodarný organizmus obsiahnutý duchovným významom. Sústreďuje sa na
pojem telo vody, nachádza východisko v mystike a symbolizme tohto elementu, ktorý je v práci vnímaný ako živá entita. Staroveká prax hydromancie ako formy divinácie
(veštenia) slúži ako prostriedok na spojenie sa s touto entitou, personifikuje vodu a obdarúva ju vedomím. Skúma ako rôzne nehmatateľné prvky ovplyvňujú charakter
tohto elementu, čo vedie k prepojeniu materiálnej a metafyzickej/éterickej sféry.
Úlohu v projekte zohráva kymatika, štúdium zvukových frekvencií vizualizovaných prostredníctvom vzorov, ktoré vytvárajú v prostredí vody. Pôsobenie zvukových vĺn s
rôznou frekvenciou vedie k vzniku symetrických vzorov - pripomínajú geometriu podobnú fraktálom, pre ktoré sú charakteristické štruktúry opakujúce sa v rôznych
mierkach, predstavujúc neustálu prítomnosť podobných vzorov v prírode a prírodných javoch. Pôsobením frekvencií týmto dochádza k transformácií, kedy sa vplyv vibrácií
prejavuje ako súčasť tela vody.
Rituál hydromancie vzniká vstupom do vody, ktorý ju rozprúdi do víru a prináša určitú víziu, reflexiu. Prostredníctvom vzniknutého vortexu sa dostávame do sféry, kedy
element ožíva a dochádza k navodeniu určitého pocitu univerzálnej prepojenosti. Voda pôsobí ako očistná sila, ktorá nás pohlcuje a vytvára hlboké spojenie so samotnou
podstatou nášho bytia. Zdôrazňuje sa symbolika vody ako média stvorenia a spojenia - tá istá voda, ktorá nás kedysi priviedla na tento svet sa teraz stáva ústredným bodom
nášho obradného ponoru. Vydávame sa do jej hlbín a hľadáme rôzne podoby, ktoré nadobúda, pričom sa ponárame do mikroskopických rovín, kde sa odohráva pohyb a
transformácia - symbolická genéza a rozptyl energie. Keďže voda stelesňuje hmotu, náš zmysel pre seba sa rozširuje a v jej hlbinách sa objavuje rozptýlená, ale snová vízia,
ktorá prináša nové pocity a hlbšie spojenie s elementárnou podstatou.

TRANSMUTATION – ENERGY STRUCTURES – CYCLE – INTANGIBLE BODY
Pripravovaný projekt sa zaoberá interakciou medzi hmotou a energiou s cieľom pozorovať paralely fyzickej, duchovnej sféry a kvantovej mechaniky. Odráža sa od symbolického významu čísla 13, ktoré sa v rôznych duchovných a ezoterických tradíciách často spája s transformáciou, znovuzrodením a transcendenciou. Je považované za symbol zmeny a predstavuje ukončenie jedného cyklu a začiatok ďalšieho. Pozorovaním kolobehov energie a hmoty v prírode, skúmaním mimotelových zážitkov a snahy o zobrazenie týchto neviditeľných štruktúr a ich vzájomných interakcií sa stáva cieľom projektu poukázať na myšlienky zaoberajúce sa vzťahom rôznych foriem a aspektov existencie.