Alžbeta Frajková a Ema Šútovcová

Slovakia

Autorky Ema Šútovcová a Alžbeta Frajková sú pomerne čerstvé kolektívne duo, ktoré sa snaží spracovávať témy zamerané na spoločenské, sociálne a naturálne procesy. Cesty autoriek sa spojili v rámci vytvárania kultúrno-vzdelávacích workshopov pre deti, kde zistili že sa dokážu vzájomne dopĺňať. Ich individuálne tvorivé procesy sa prelínajú v spoločných záujmoch, tematických okruhoch a prístupoch k práci, vytvárajú tak bohatú a súvislú sieť umeleckého vyjadrenia.

Ema Šútovcová je študentkou VŠVU v Bratislave na Katedre Intermédií. Vo svojej tvorbe sa venuje rôznorodým formám inštalácie. Pracuje s rôznymi médiami, stále skúša nové veci a techniky. Momentálne skúma techniku výroby kobercov, ich kontext a význam v sociálno-kultúrnom prostredí. K tvorbe pristupuje precízne až holisticky. Zakladá si na obšírnom rešerši prelínajúcom sa s výskumom a bádaním, z čoho vyplýva zadefinovanie témy a následná reakcia vytvorením diela. Zber hmotného i nehmotného materiálu považuje za najdôležitejšiu časť svojej práce, akési "libreto" autorskej tvorby.

Alžbeta Frajková je absolventkou Katedry Fotografie a nových médií na VŠVU v Bratislave. Vo svojej tvorbe kombinuje znalosti a skúsenosti z oblasti fotografie a vzdelávania, v spojení s prácou s organickým materiálom a skúmaním húb. Presahuje doterajšie rámce vlastnej tvorby v médiu fotografie a posúva ich k multidisciplinárnemu prístupu. Momentálne sa vo svojej tvorbe venuje skúmaniu vzťahov medzi komplexnými systémami mycélia a ľudským telom. Téma podnecuje povedomie o prepojení spoločenských systémov s prírodnými systémami a zraniteľnosťou ľudskej psychiky. Využíva interaktívnu zložku ako dôležitú súčasť diel a tým umožňuje diváctvu lepšie porozumenie a prepojenie s kontextom a obsahom.