LUCIA ČARNECKÁ

Slovakia

Lucia Čarnecká je doktorandka na katedre Socha, objekt, inštalácia na VŠVU v Bratislave.
Je súčasťou nezávislého autorského výtvarného Divadla Non.Garde.
Zaoberá využitím sochárskych postupov atechník v digitálnom prostredí a performance.
Čo je vlastne identita? Ako sa vnímame sami a ako nás vidia druhí? Čo nás spája?
To je jedna z dominantných tém jej diel v posledných rokoch, nad ktorou uvažuje vo vzťahu k soche ako takej.
Soche ako médiu sa venuje dlhodobo, jej novým formám, technikám a presahom od materiálnych k virtuálnym.
Vo svojom výskume sa zameriava na posun od klasicky hmatateľného média do digitálneho a jej hlavným zobrazovacím prvkom je hologram.
Svoje sochárske diela zbavuje tak podstatného materiálu a robí ho istým spôsobom neuchopiteľným.
Celú podstatu klasického sochárstva, modelovania a práce s materiálom konfrontuje s absolútnou nehmotnou formou a technikou, ktorá si vyžaduje úplne iné schopnosti.
Pritom práve to klasické “modelovanie” je stále v jej dielach prítomné.